ALDA S.A.

Spółka ALDA S.A. została utworzona na mocy uchwały o przekształceniu Spółki ALDA sp. z o.o. w ALDA S.A. z dnia 14 czerwca 2011 r. Rejestracja Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpiła w dniu 27 czerwca 2011 r. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także na podstawie Statutu i wewnętrznie uchwalonych regulaminów.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 229 360 zł. Kapitał zakładowy dzieli się na  2 293 600 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda.